Τομέας Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Νέα Δημοκρατία

Σεπτέμβριος 2015

1. Αποτίμηση του έργου της περιόδου 2013 – 2014

Αποτίμηση σε αριθμούς

 • 6,7% αύξηση των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ για Έρευνα και Ανάπτυξη (από 0,69% στο 0,78% του ΑΕΠ, ήτοι κατά 89,1 εκ. € το 2013 σε σχέση με το 2012)
 • 140% αύξηση στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 (από το 21% το Σεπτέμβριο του 2013, άνω του 51% τον Ιανουάριο του 2015)
 • 270 εκ. € για χρηματοδότηση και υποστήριξη δράσεων ΕΤΑΚ σε περισσότερες από 1700 επιχειρήσεις και βιομηχανίες, περισσότερους από 1600 πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς, σε ένα σύνολο 2108 ενεργών και ολοκληρωμένων έργων
 • 36 εκ. € για χρηματοδότηση της «Επιστημονικής Αριστείας» στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα
 • 20 εκ. € για χρηματοδότηση των «Συμψηφιστικών κονδυλίων» (Matchingfunds) σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και πρόβλεψη για 56 εκ. € το 2015
 • 8,5 εκ. € σε ελληνικές επιχειρήσεις μέσω διμερών Συμφωνιών με Γερμανία και Γαλλία, στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ)
 • 128 εκ. € για προδημοσιεύσεις του πρώτου «πακέτου δράσεων ΕΤΑΚ» για τη νέα Προγραμματική περίοδο 2014-2020
 • 3 Προεδρίες  Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας/ Τομείς Έρευνας και Διαστήματος, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και επίτευξη συμφωνίας σε 10 Νομοθετικούς Φακέλους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 • 20 Εκδηλώσεις/Συνέδρια κατά την Ελληνική Προεδρία
 • 3 νέα Ερευνητικά Κέντρα στις περιφέρειες (Δ. Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη)
 • 2 νέα Ινστιτούτα, το Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης στην Κρήτη και το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών στη Ρόδο
 • 1 νέο αγρο-διατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο στην Ήπειρο
 • 8 Συμφωνίες Συνεργασίας (ΣΕΒ, ΣΕΒΤ, JRC, Κίνα, Ισραήλ, Γερμανία, Γαλλία , ESA)
 • 3 Αποστολές Εξωστρέφειας (Γερμανία, Ισραήλ και Ταϊβάν), 2 συμμετοχές στη ΔΕΘ και 1 συμμετοχή στην Agrotica
 • 30 και πλέον ενημερωτικές επισκέψεις και συναντήσεις με όλους τους ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς της χώρας, για την καταγραφή των προτεραιοτήτων σχετικά με δράσεις έρευνας και καινοτομίας
 • 10 επισκέψεις και συναντήσεις με τους Περιφερειάρχες και τους παραγωγικούς φορείς στο πλαίσιο ενημέρωσης της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (Αθήνα, Θεσ/νίκη, Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Ρόδο, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη)
 • 100 και πλέον ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες για την προβολή και προώθηση των πολιτικών της Κυβέρνησης στα θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.

Περιγραφή του έργου και των μεταρρυθμιστικών δράσεων

Από τον Αύγουστο του 2013 η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας εστίασε την πολιτική της στη σύνδεση της έρευνας με την αγορά και την επιχειρηματικότητα προς όφελος της ανάπτυξης της χώρας και στην προοπτική εξόδου από την πολυετή οικονομική κρίση. Το τρίπτυχο δράσης πάνω στο οποίο βασίστηκε η υλοποίηση ενός «μεταρρυθμιστικού πακέτου» στο πεδίο πολιτικής της έρευνας και καινοτομίας ήταν: «Ερευνώ, Καινοτομώ, Επιχειρώ για την Ελλάδα».

Η πολιτική που εφαρμόσαμε προσανατολίστηκε σε δύο κατευθύνσεις, μία ευρωπαϊκή και μία εθνική:

 • Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πορείας της χώρας μας, διασφαλίσαμε την επιτυχή διεξαγωγή της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπληρώσαμε τις υποχρεώσεις προς όλα τα μέλη της ΕΕ, που με μια αναγωγή σε αριθμούς, αποτιμώνται σε 3 Προεδρίες  Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας/Τομείς Έρευνας και Διαστήματος, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και επίτευξη συμφωνίας σε 10 Νομοθετικούς Φακέλους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και διοργάνωση 20 εκδηλώσεων /συνεδρίων το α’ εξάμηνο του 2014. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων συμμετείχασε 5 Συμβούλια Ανταγωνιστικότητας / Τομέας  Έρευνας (κατά την Λιθουανική και Ιταλική Προεδρία) και σε 1 Υπουργικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος/ESA.
  • Στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής, προωθήσαμε την υλοποίηση ενός «πακέτου μεταρρυθμιστικών δράσεων» όπως: ο Νόμος 4310/2014 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), η διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής και του Προγράμματος χρηματοδότησης της ΕΤΑΚ για την περίοδο 2014-2020, ο εκσυγχρονισμός και η διεύρυνση του Εθνικού Ερευνητικού ιστού με τρία νέα Ερευνητικά κέντρα στην Περιφέρεια, η αύξηση των επενδύσεων για την ΕΤΑΚ, από 0,69% του ΑΕΠ το 2012 στο 0,78% το 2013, η αύξηση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, από 21% τον Αύγουστο του 2013, άνω του 51% τον Ιανουάριο του 2015, οι προκηρύξεις δράσεων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (2014-20) και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας μας.

Ειδικότερα, παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα:

 • Νόμος 4310/14 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ)

Μετά από 29 χρόνια, διαμορφώθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, σύγχρονο και ευθυγραμμισμένο με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αριστείας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας για Ανάπτυξη και Καινοτομία και συνακόλουθα συμβάλλει στη δημιουργία, μεταξύ άλλων, μόνιμων θέσεων εργασίας. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός νέου εθνικού «οικοσυστήματος» έρευνας, φιλικού προς την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

 • Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Διαμόρφωση για πρώτη φορά εθνικής στρατηγικής για την πολιτική της ΕΤΑΚ, η οποία βασίζεται στις προτεραιότητες (Αγρο-διατροφή, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία και Φάρμακα, Τουρισμός, Πολιτισμός, Ενέργεια, Μεταφορές και Logistics, Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών, Υλικά και Κατασκευές) και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, που έχουν αναδειχθεί από μελέτες και διαβούλευση, και ευθυγραμμίζονται με τους πυλώνες ανάπτυξης που είχε παρουσιάσει η Κυβέρνηση.

 • Εθνικό Πρόγραμμα -Πλαίσιο για την ΕΤΑΚ

Διαμόρφωση 7 ετούς εθνικού Προγράμματος- Πλαισίου για τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΚ, με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΣΔΙΤ, VentureCapital, Κέντρα επάρκειας, κ.ά) και επιχειρηματικά σχήματα (startups, spinoff, innovationclusters), κοστολογημένο, με χρονοδιαγράμματα προκηρύξεων και ανάλογο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών (7o ΠΠ, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020). Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και δράσεις συνέργειας μεταξύ του χρηματοδοτικού Προγράμματος “HORIZON 2020”και των Διαρθρωτικών/Επενδυτικών Ταμείων της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

 • Εκσυγχρονισμός Εθνικού Ερευνητικού Ιστού – Ίδρυση 3 νέων Ερευνητικών Κέντρων

Με την ψήφιση στη Βουλή του νέου θεσμικού πλαισίου 4310 για την ΕΤΑΚ, το Νοέμβριο του 2014, θεσμοθετήθηκε η σύσταση τριώνί νέων ερευνητικών κέντρων στην περιφέρεια (Δ. Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία – Θράκη) με σκοπό την εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων, την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Επίσης, θεσμοθετήθηκε το Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης στην Κρήτη και το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών στη Ρόδο.

 • Ενίσχυση και υποστήριξη του ρόλου των Περιφερειών στις δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Θεσμοθέτηση των 7μελών Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), με συμμετοχή εκπροσώπων από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό χώρο, που έχουν σκοπό το σχεδιασμό, το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων ΕΤΑΚ για τις περιφέρειες, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΤ.  

Παρεμβάσεις σε θέματα πολιτικών

 • Αύξηση συνολικών δαπανών για Ε & Α ως προς το ΑΕΠ, από 0,69% το 2012 στο 0,78% το 2013, ήτοι κατά 89,1 εκ. € το 2013 σε σχέση με το 2012

Η αύξηση του 6,7%, παρ’ όλες τις μεγάλες περικοπές στους προϋπολογισμούς των ερευνητικών κέντρων, οφείλεται στον κατάλληλο προγραμματισμό και στην υλοποίηση των δράσεων της πολιτικής μας.

 • Αύξηση ποσοστού απορρόφησης κοινοτικών πόρων ΕΣΠΑ, από το 21% άνω του 51%

Από 21% τον Αύγουστο του 2013 φθάσαμε άνω του 51% τον Ιανουάριο του 2015, δηλ. πάνω από 270 εκ. € διοχετεύσαμε σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για δράσεις ΕΤΑΚ.

 • Προκηρύξεις Δράσεων του νέου ΕΣΠΑ ύψους 128 εκ. €

Το Νόεμβριο του 2014 ανακοινώθηκε το πρώτο «πακέτο δράσεων ΕΤΑΚ» για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-20 και σύντομα θα παρουσιάσουμε και άλλες δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

 • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και βιομηχανιών για δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας (με προϋπολογισμό 270 εκ. €)

Χρηματοδοτήθηκαν και υποστηρίχθηκαν δράσεις ΕΤΑΚ σε περισσότερες από 1700 επιχειρήσεις και βιομηχανίες, περισσότερους από 1600 πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς, σε ένα σύνολο 2108 ενεργών και ολοκληρωμένων έργων με σύνολο πληρωμών έως 29/01/2015 270 εκ. €.

 • Χρηματοδοτήθηκαν με 20 εκ. € από τα «Συμψηφιστικά κονδύλια» (Matchingfunds) τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και έγινε πρόβλεψη από το ΥΠΑΝ για άλλα 56 εκ. € για το 2015.
 • Χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων της «Αριστείας ΙΙ» στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα με προϋπολογισμό περίπου 36 εκ. €.
 • Ελληνική Προεδρία
 • Διαμορφώθηκαν προγραμματικές Συμφωνίες προϋπολογισμού 8,5 εκ. €ευρώ μεταξύ ΓΓΕΤ και Ερευνητικών Κέντρων, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της SIEMENS. Τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς έχουν ήδη υποβάλει τις προτάσεις δράσεων για τις οποίες πρόκειται να χρηματοδοτηθούν για το 2015-16.

Υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εξάμηνη Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας/Τομείς Έρευνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία συνέπεσε και με την επίσημη έναρξη του Προγράμματος –Πλαισίου της ΕΕ , “ΗΟRΙΖOΝ 2020”. Υπό την Προεδρία μας, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας/Τομέας Έρευνας, υιοθετήθηκαν 3 Συμπεράσματα Συμβουλίου, με τα οποία τέθηκε η πολιτική θέση του Συμβουλίου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και της διαμόρφωσης Οδικού Χάρτη προτεραιοτήτων, την προτεραιοποίηση των Ευρωπαϊκών Υποδομών και τέλος την οριοθέτηση των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Επίσης, στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, μετά από σειρά διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ολοκληρώσαμε 10 ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες, ξεκινήσαμε την πολιτική πρωτοβουλία για ένα μεγάλο Ευρω-Μεσογειακό Πρόγραμμα για έρευνα και καινοτομία (PRIMA), στους τομείς των τροφίμων και της διαχείρισης, κυρίως, χερσαίων υδάτων. Οργανώσαμε επίσης 20 μεγάλες εκδηλώσεις/συνέδρια στη χώρα μας, σε επιστημονικούς τομείς αιχμής και με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ερευνητικών φορέων μας στην οργάνωση και διεξαγωγή τους.

 • Διαμόρφωση της Στρατηγικής της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ.
  • Εθνικός Οδικός Χάρτης Ερευνητικών Υποδομών

Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε ο Εθνικός Οδικός Χάρτης Ερευνητικών Υποδομών που περιλαμβάνει 26 μεγάλης κλίμακας Ερευνητικές Υποδομές εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας, που καλύπτουν όλα τα θεματικά πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας και καλύπτουν γεωγραφικά όλη τη χώρα.

 • Ενίσχυση της πολιτικής της εξωστρέφειας
  • Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας στην Ταιβάν, όπου λάβαμε τρεις τιμητικές διακρίσεις ως χώρα και 7 μετάλλια για καινοτομικά επιτεύγματά μας.
  • Οργάνωση 50 μελούς επιχειρηματικής αποστολής στην εκδήλωση του κρατιδίου Β. Ρηνανίας – Βεστφαλίας στο Ντίσελντορφ με σκοπό τη δικτύωση των ελληνικών φορέων με αντίστοιχους του εξωτερικού.
  • Συμμετοχή στην επιχειρηματική ελληνική αποστολή στο Ισραήλ.
  • Δύο συμμετοχές στη ΔΕΘ όπου παρουσιάσαμε τα καινοτομικά προϊόντα των ερευνητικών μας προγραμμάτων, καθώς και τα επιτεύγματα των ερευνητικών κέντρων.
  • Μία συμμετοχή στην
  • Υπογραφή Διμερών Συμφωνιών με Γερμανία και Γαλλία για αναθέσεις 3,5 εκ. € σε ελληνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με διαστημικές εφαρμογές

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Διάστημα (ESA), υπεγράφησαν δύο μεγάλες διμερείς συμφωνίες με Γερμανία και Γαλλία για απευθείας αναθέσεις συμβολαίων σε ελληνικές επιχειρήσεις για το 2014-2015. Στο πλαίσιό τους θα απασχοληθεί ικανός αριθμός επιστημόνων και τεχνικών με αυξημένα, στην πλειοψηφία τους, προσόντα.

 • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών (JRC)
 • Υποστήριξη και ενδυνάμωση της συνεργασίας με το CERNγια τη διασύνδεση και διάχυση της έρευνας στη βιομηχανία
 • Υλοποίηση μεγάλων αναβαθμισμένων θεματικά και οικονομικά διακρατικών E&Τ Συμφωνιών με Γερμανία, Ισραήλ και Κίνα και προσεχώς με τη Γαλλία σε νέα, καινοτόμο μορφή.
 • Ενημερωτικές επισκέψεις και συναντήσεις με τις Περιφέρειες της χώρας, καθώς και όλους τους ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς και ερευνητικούς φορείς, για την καταγραφή των προτεραιοτήτων σχετικά με δράσεις έρευνας και καινοτομίας.
 • Συνεργασία και πρωόθηση δράσεων με την TaskForceγια θέματα έρευνας και καινοτομίας.
 • Αξιοποιήση πόρων από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» για δράσεις αναβάθμισης υπηρεσιών της ΓΓΕΤ:
  • Ψηφιοποίηση αρχείων της ΓΓΕΤ και δημιουργία πλατφόρμας παρουσίασης δράσεων, δίνοντας εργασία σε 31 μακροχρόνιους ανέργους του ΟΑΕΔ, που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου.
  • Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (υπερ-πλατφόρμα ResearchNet) για τη διαχείριση όλων των ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και την απλοποίηση των διαδικασιών.
  • Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας αξιοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας και Καινοτομίας.
  • Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ανίχνευσης ομοιοτήτων σε υποβαλλόμενα στη ΓΓΕΤ ερευνητικά έργα.
  • Ενεργοποίηση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων (www.epete.gr/portal/web/epete).
  • Ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας με θεσμικούς φορείς, όπως ΣΕΒ, ΣΕΒΤ, ΣΕΠΕ, ΣΒΒΕ, ΣΕΠΒΕ, ΠΕΦ και ΣΕΚΕ:
   • Με το ΣΕΒ και το ΣΕΒΤ έχουν υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας για την ενίσχυση, την υποστήριξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικών βιομηχανιών στις δράσεις έρευνας και καινοτομίας.
   • Υποστήριξη και ενίσχυση των δράσεων της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ).

Όλες οι ανωτέρω δράσεις και πολιτικές, είχαν ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση του τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας ώστε να αποτελέσει το βασικό πυλώνα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, τη σύνδεση της έρευνας με την αγορά, την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του άριστου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η χώρα μας, καθώς και τη συμβολή στην ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

2. Οι θέσεις μας: Πάγιες με μόνο γνώμονα το εθνικό συμφέρον

Η ‘Eρευνα και η Kαινοτομία αποτελούν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης μιας οικονομίας, καθώς ενισχύουν και προωθούν την ανταγωνιστικότητά της. Συνεισφέρουν στην αύξηση της απασχόλησης και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην έξοδο της χώρας μας από την οικονομική κρίση.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η Έρευνα και η Καινοτομία αποτελούν σημαντικά «εργαλεία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν αφενός στην καταπολέμηση της κρίσης μέσω της ανάπτυξης της «Οικονομίας της Γνώσης» και αφετέρου να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ένωσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την καθιέρωσή της στις πρώτες θέσεις μεταξύ των παγκόσμιων «παικτών» σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η Νέα Δημοκρατία υπερασπίζεται ένα εθνικό σύστημα έρευνας, που είναι εναρμονισμένο με την καινοτομία και την τεχνογνωσία, προσαρμοσμένο απόλυτα στην ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα. Ένα σύστημα αξιοσύνης και αριστείας από το οποίο θα αναδεικνύονται και στο οποίο θα βασίζονται οι πνευματικές και οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Ένα σύστημα και ένα θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη διαρκή σύζευξη της έρευνας και της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

 

2.1. Αρχές και στόχοι: 

 • Εναρμόνιση της Έρευνας και της Καινοτομίας με την πολιτική που ακολουθείται στην Ευρώπη, όπου κύριο στόχο αποτελεί η ανάπτυξη της «οικονομίας της γνώσης» μέσω της συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα δράσης και την οργανωτική και λειτουργική διασύνδεση όσων φορέων βρίσκονται σε αλληλεπίδραση ανά επιστημονικό κλάδο και αντικείμενο.
 • Βελτίωση και τον συντονισμό ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών με στόχο την ενίσχυση, και την δικτύωση ερευνητικών ομάδων και νέων ερευνητών.
 • Προώθηση της διασύνδεσης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων με την αγορά και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.
 • Παροχή δυνατοτήτων εξέλιξης του ανθρωπίνου επιστημονικού δυναμικού της χώρας (βελτίωση της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας κλπ.) προτείνοντας τρόπους για την αποφυγή της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς περιοχές που προσφέρουν καλύτερες προοπτικές.

 

2.2. Δομές και θεσμικό πλαίσιο 

Έρευνα και Καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης της χώρας

Οι επενδύσεις στην παιδεία, στην επιστήμη, στην έρευνα, στην τεχνολογική ανάπτυξη και στην καινοτομία, αποτελούν κεντρικό εργαλείο για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα είναι «βιώσιμο», που θα είναι «έξυπνο» και θα στηρίζεται στην καινοτομία και στην υψηλή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, είναι αδήριτη ανάγκη το νέο όραμα ανάπτυξης να βασίζεται στη συμμετοχή του μεγαλύτερου τμήματος της κοινωνίας με στόχο την προοπτική της ευημερίας και το άνοιγμα ευκαιριών, κυρίως στη νέα γενιά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσανατολισμένη στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και στην καινοτομία. Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία υιοθετήθηκε το 2010 από τα 27 κράτη- μέλη της Ε.Ε., το όραμα για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη κατά την επόμενη δεκαετία βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους στόχους:

 

 • Έξυπνη ανάπτυξη, με τη θεμελίωση της οικονομίας στη γνώση και την καινοτομία,

 

 • Βιώσιμη ανάπτυξη, με την προώθηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους που διαθέτει και θα περιορίζει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κλπ.),

 

 • Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα προάγει μια οικονομία υψηλής απασχόλησης και θα οδηγεί σε κοινωνική και γεωγραφική συνοχή.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εμβληματική πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ‘Ένωσης Καινοτομίας’ (Innovation Union), με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να επιτύχει έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με ταυτόχρονη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστήμης και αγοράς, ούτως ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να μετατρέπονται σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας αναδεικνύεται η έννοια της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην έρευνα και στην καινοτομία (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization), έτσι ώστε η χώρα αλλά και κάθε περιφέρεια, να εστιάσει στην ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών επενδύσεων που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην οικονομία.

 

Η Στρατηγική για την Έρευνα και Καινοτομία στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης συνδέει την έρευνα και καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη με νέους τρόπους όπως είναι η επιχειρηματική ανακάλυψη και η προτεραιοποίηση έπειτα από στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, Στοχεύει στην αναδιοργάνωση παραδοσιακών τομέων μέσω της στροφής σε υψηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες, νέες αγορές ή αλυσίδες αξίας, στοχεύει επίσης στον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης και της διάχυσης των νέων τεχνολογιών, στην διαφοροποίηση με όχημα την τεχνολογία και την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω καινοτομιών καθώς και την διερεύνηση νέων μορφών καινοτομίας όπως η ανοιχτή και φιλική προς τον χρήστη καινοτομία και η κοινωνική καινοτομία και η καινοτομία υπηρεσιών.

 

Ο Μηχανισμός

 

Για την υποστήριξη και υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί στο κράτος και την κοινωνία που θα προάγουν το τρίγωνο «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» για την Ελλάδα και αυτοί θα πρέπει να συντονίζουν τις πολιτικές, α) στις περιφέρειες της χώρας, β) στα αναπτυξιακά υπουργεία, γ) την κοινωνία. Βασικός συντονιστής στα θέματα της έρευνας και καινοτομίας και της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης για την παράταξή μας θα αποτελέσει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία για τον σκοπό αυτό θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και με μοχλό τον νέο νόμο 4310/2014 ό οποίος εκσυγχρονίζει το σύστημα Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της χώρας, να αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας για το ξεπέρασμα της κρίσης αλλά και της επόμενης μέρας από αυτήν στο παγκοσμιοποιημένο και άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Ν. 4310/2014

Ο Νόμος 4310/2014 για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» αποτελεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που διέπεται από τις αρχές της αριστείας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Θεσμοθετεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο, ενώ περιγράφει τις προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο νέος Νόμος αποτελεί τη βάση ανάπτυξης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για Περιφερειακές Στρατηγικές για την ΕΤΑΚ, στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και Τεχνολογίας θα πρέπει να έχει τον επιτελικό ρόλο για την ολοκλήρωση, την εφαρμογή και την αποτίμηση του Σχεδίου Δράσης και των επιμέρους στρατηγικών. Θεσμοθετεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την ακαδημαική και ερευνητική κοινότητα, τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο.

 • Είναι ένας Νόμος-πλαίσιο για την έρευνα, σύγχρονος και ευθυγραμμισμένος με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, ο οποίος διέπεται από τις αρχές της Αριστείας, της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας.
 • Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας για Ανάπτυξη και Καινοτομία.
 • Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός εθνικού «οικοσυστήματος έρευνας», φιλικού προς την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και του Ενιαίου Εθνικού Χώρου Ερευνας.

Η Διακυβέρνηση του Εθνικού Χώρου Ερευνας και Καινοτομίας θα πρέπει να γίνεται από:

 • Τα αρμόδια Υπουργεία
 • Τη ΓΓΕΤ ως το κύριο επιτελικό όργανο για το σχεδιασμό, συντονισμό και την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ
 • Τη Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ που είναι ένα οριζόντιο όργανο που αποτελείται από τους Επιστημονικούς Συνδέσμους των Υπουργείων (Chief Scientific Officers) υπό την προεδρία του ΓΓΕΤ
 • Το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)
 • Τις περιφέρειες
 • Τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς φορείς

2.3. Ανάπτυξη πολιτικής για την ‘Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας είναι η έξοδος από την οικονομική κρίση, η ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι στόχοι αυτοί, απαιτούν ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο σύμφωνα με το οποίο η ελληνική οικονομία θα μετατραπεί από μια οικονομία που απλά καταναλώνει σε μια οικονομία εξωστρεφή που παράγει και καινοτομεί. Η στροφή αυτή στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο, προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά τόσο του Δημοσίου όσο, και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η Έρευνα και η Καινοτομία, είναι τα ισχυρά όπλα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το παραγωγικό σύστημα της Ελλάδας για την έξοδό του από την κρίση. Για να μπορέσει η χώρα μας να εκμεταλλευτεί τις θετικές επιδράσεις από τη διάδοση της τεχνολογίας (spill over) και να ανέβει στην κλίμακα καινοτομικότητας.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ (Προγραμματική περίοδος 2014-2020), και με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου ν.4310/2014, η Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) αποτελούν από τα σημαντικότερα εργαλεία για την υποστήριξη της ανάπτυξης της χώρας μας.

Οι «επενδύσεις» στην παιδεία, στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, αποτελούν κεντρικό εργαλείο για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα πρέπει να είναι «βιώσιμο», να είναι «έξυπνο» και να στηρίζεται στην καινοτομία και την υψηλή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπλεόν ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή του.

Είναι φανερό ότι ο σχεδιασμός επιτυχημένων δράσεων για την Έρευνα και την Καινοτομία σε εθνικό επίπεδο προϋποθέτει:

α) τη χάραξη συνολικότερης πολιτικής, μέσω της θέσπισης ενός πλαισίου, εναρμονισμένου με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και εναρμονισμένο με τις ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας,

β) το σχεδιασμό επιτυχημένων εργαλείων υποστήριξης των δράσεων σε κάθε τομέα και γ) τον προσδιορισμό των εμποδίων που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση, με τη βοήθεια της αποτίμησης προηγούμενων δράσεων και την πρόβλεψη και θεραπεία πιθανών αδυναμιών.

Η ερευνητική πολιτική της ΝΔ αποτελείται από ένα μίγμα πολιτικών και δράσεων ώστε να επιτυγχάνεται:

– H εφαρμογή ενός εξορθολογισμένου και απλοποιημένου νομοθετικού πλαισίου.

– O εκσυγχρονισμός και η ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με βάση τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό και Εθνικό Χώρο Έρευνας.

– Η σχεδίαση και η εφαρμογή μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ), καθώς και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της.

– Η διαμόρφωση αποτελεσματικότερων και ευέλικτων δομών στον εθνικό και περιφερειακό ερευνητικό ιστό.

– Η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.

– Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

– Η αύξηση των επιδόσεων, της αριστείας και του αντίκτυπου του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας της χώρας μας.

– Η υποστήριξη της έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιχειρήσεις.

– Η ανάπτυξη συνεργασιών εργαστηρίων δημόσιων ερευνητικών φορέων για παροχή εξειδικευμένων Ε&Τ υπηρεσιών.

– Η Κοινωνική και ανθρωπιστική έρευνα.

– Η ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών με βάση την Εθνική Στρατηγική του Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών.

– Η ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις.

– Η ανάπτυξη υποδομών σε ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα για την εμπορευματική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

– Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η υποστήριξη των Διακρατικών συνεργασιών.

– Η διαφάνεια στη χρηματοδότηση καθώς και η απλοποίηση των κανόνων και των διαδικασιών.

– Η δημιουργία “κουλτούρας” καινοτομίας στην Ελλάδα.

– Η ενίσχυση και υποστήριξη του ρόλου των Περιφερειών στον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας που θα ενισχύουν με τον τρ’οπο αυτό την περιφερειακή τους ανάπτυξη.

– Η αναστροφή του αναπτυξιακού μοντέλου με τον προσανατολισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε εξωστρεφείς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας που αντλούν την ανταγωνιστικότητά τους όχι από το χαμηλό κόστος αλλά από την αύξηση της παραγωγικότητας και της ενσωματωμένης γνώσης.

– Η επίτευξη του στόχου ώστε οι δαπάνες έρευνας και καινοτομίας να φθάσουν το 2020 τουλάχιστον το 1,2% του ΑΕΠ, από 0.67% που είναι τώρα, και αυτό είναι απόλυτα εφικτό μέσω μιας πολύ-επίπεδης χρηματοδότησης από πολλές πηγές, όπως, το «Horizon 2020», τα Διαρθρωτικά ταμεία, την Εθνική χρηματοδότηση, τις Ιδιωτικές επενδύσεις κα τυχόν πόρους.

– Την υλοποίηση του όραματος της «Ελλάδας της Καινοτομίας έως το 2021»

Με τη στρατηγική που έχουμε διαμορφώσει αντιμετωπίζουμε τις νέες κοινωνικές προσκλήσεις και εξομαλύνουμε τις περιφερειακές ανισότητες που παράγονται από την έλλειψη πρόσβασης στη νέα τεχνολογία

 • Χτίζωντας στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα (με γνώμονα την επιστήμη και την τεχνολογία)
 • Υποστηρίζωντας τον κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό (μία οικονομία βασισμένη στη γνώση)
 • Δημιουργώντας ικανότητες βασισμένες στη γνώση

Αντιμετωπίζουμε τις επίκαιρες αναπτυξιακές προκλήσεις με σειρά εξειδικευμένων δράσεων και εφαρμογής καλών πρακτικών, όπως:

 • Συμβολή στη στροφή της ελληνικής οικονομίας από τη μεγέθυνση στηριγμένη στο δανεισμό, στην ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και την εξειδίκευση
 • Αύξηση της καινοτομικότητας (τεχνολογικής και μη τεχνολογικής) και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς
 • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την οικονομία
 • Αύξηση της επένδυσης σε έρευνα και καινοτομία και μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων
 • Ανάπτυξη της αριστείας στην έρευνα και τις υποδομές έρευνας και διεθνοποίησή τους
 • Συμβολή στην υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
 • Υποστήριξη και υποβοήθηση της περιφερειακής διακυβέρνησης στους τομείς εξειδίκευσης
 • Διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με στόχο την προσέλκυση επενδυτών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Τη σύσταση, σε ήδη υπάρχουσες υποδομές, των 3 θεσμοθετημένων Ερευνητικών Κέντρων στην Περιφέρεια (Δ. Ελλάδα, Κ. Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη) και 2 Ινστιτούτων (Ρόδος, Κρήτη) που αναμένεται να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών περιφερειών και να συμβάλει στην ανάπτυξή τους.
 • Την κατάρτιση ενός επταετούς Σχεδίου Δράσης με συγκεκριμένους στόχους και προϋπολογισμό για τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα εγκρίνεται από την Εθνική Αντιπροσωπεία και θα επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτό θα περιγράφονται όλες οι προτεραιότητες που έχουν αναδειχθεί για δράσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Τη βελτίωση της λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων με ενίσχυση  της ανεξαρτησίας τους και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των πόρων τους.
 • Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που θα έχει ως στόχο την ανάδειξη νέων πρωτοβουλιών σε τομείς προτεραιότητας για τους οποίους η χώρα μας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα.
 • Την αναχαίτιση του μεταναστευτικού ρεύματος επιστημόνων, κυρίως νέων (‘brain drain’)
 • Την παροχή κινήτρων για νέους ερευνητές προκειμένου να επιστρέψουν και να εργαστούν στην Ελλάδα.
 • Την ενίσχυση με κεφάλαια σποράς νέων επιστημόνων με ελπιδοφόρες, καινοτόμες ιδέες με προοπτικές μετουσίωσης σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα για την αγορά.

Η ΝΔ διαμορφώνει, υποστηρίζει και προωθεί ειδικότερες πολιτικές για:

 • Έρευνα και Καινοτομία στο σύνολο των δημόσιων πολιτικών με στόχο την ασφάλεια και την ανάπτυξη
  • Έρευνα και Καινοτομία στην Εκπαίδευση
  • Έρευνα στην Άμυνα και στην Ασφάλεια
  • Έρευνα και Καινοτομία στην Ενέργεια, το Περιβάλλον και στην Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Έρευνα και Καινοτομία στην Αγροτική Παραγωγή και στον πρωτογενή τομέα της Οικονομίας – αειφόρο εκμετάλλευση της πλούσιας Βιοποικιλότητας της χώρας (φαρμακευτική, ποτοποιία, αρωματοποιία, τυποποιημένη διατροφή με ιδιαίτερη ονομασία προέλευσης) και η δημιουργία διατροφικών αποσταγμάτων
  • Έρευνα και Καινοτομία στην Ανάπτυξη, στην μεταποίηση, στον δευτερογενή τομέα της Οικονομίας
  • Έρευνα και Καινοτομία στον τριτογενή τομέα της Οικονομίας
  • Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη του τεταρτογενή τομέα
  • Έρευνα και Καινοτομία για τη δημιουργία νέων πεδίων οικονομικής ανάπτυξης και ειδικότερα για:
   • Την πράσινη δημοσιονομική πολιτική
   • Την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
   • Την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και στις νέες μεθόδους παραγωγής – Βιοποικιλότητα
   • Την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με χρήση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών
   • Την «Γαλάζια ανάπτυξη»: Γαλάζια Ενέργεια, Γαλάζια Βιοτεχνολογία, Γαλάζια Ιχθυοκαλλιέργεια και Βιώσιμος Τουρισμός.
 • Ανάδειξη της Χώρας σε διαπεριφερειακό κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Αναπτύσσοντας τις κατάλληλες δεξιότητες, προσελκύοντας επενδύσεις και αξιοποιώντας το αξιόλογο διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και τη νέα γενιά επιστημόνων της, έχουμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε τη χώρα μας σε Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρωπης και στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τον λόγο αυτό, προάγουμε τη συνεργασία των Ελλήνων επιστημόνων με συναδέλφους τους σε αντίστοιχους φορείς των γειτονικών χωρών και στηρίζουμε την προώθηση πρωτοβουλιών, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων μεταξύ των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Χώρας και αντίστοιχων σε Βαλκανικές και Μεσογειακές Χώρες, όπως επίσης και τη δυνατότητα δημιουργίας διεπιστημονικών συμπράξεων για την πραγματοποίηση ερευνών και μελετών σε περιφερειακή και διαπεριφερειακή κλίμακα.

2.4 Στόχοι και Οραμα που θέτουμε έως το 2021:

 • Αύξηση των Επενδύσεων για Ε&Κ στο 1,2% του ΑΕΠ το 2020
 • H Έρευνα και η Καινοτομία να αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς για την Ανάπτυξη και Απασχόληση
 • Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η ανάσχεση του «braindrain»
 • Η Δημιουργία ενός Ερευνητικού Οικοσυστήματος φιλικού προς την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα
 • Η Ανάπτυξη και η Απασχόληση ώστε η Ελλάδα να γίνει το κέντρο της Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή
 • Η Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της Εξωστρέφεια

Το Όραμά μας

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟ 2021»