Απόσπασμα 10-09-2013

Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/09/2013

Θέμα: «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜIΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

& ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ».

 

 Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/09/2013

Θέμα: «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜIΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

& ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ».