Απόσπασμα 27-08-2013

Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/08/2013

Θέμα: «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών

κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».